Verejné obstarávanie » Profil obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona. 


Verejný obstarávateľ: Mestské kultúrne a informačné centrum
Sídlo:
Agátová 16, 900 31 Stupava
Štatutárny zástupca: Martina Mitická
E-mail: info@mkic.sk
Telefón/Fax: +421 2 60200935

Bankové spojenie: SLSP.
Číslo účtu: 19197974/0900
IČO: 00058823 
DIČ: 2020650401

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Mestské informačné centrum v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované na webstránke Mestského informačného centra, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

 

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

  1. verejná súťaž
  2. užšia súťaž
  3. rokovacie konanie
  4. súťažný dialóg